USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE TURISTIČKE AGENCIJE TARATOURS

Svaki oblik korišćenja internet stranice turističke agencije TARATOURS podleže sledećim uslovima:

1. Svaki posetilac ima pravo da sve podatke i dokumente objavljene na internet stranici turističke agencije TARATOURS kopira i reprodukuje u neograničenom broju na svoj računar, kao i da ih prosleđuje trećim osobama putem elektronske pošte, ali samo i isključivo u nekomercijalne svrhe i za ličnu upotrebu.
2. Sva eventualna kopiranja, reprodukovanje i prosledivanja trećim licima putem elektronske pošte u druge svrhe, a posebno u komercijalne svrhe, osim prethodno navedenih, dozvoljena su samo uz prethodno potpisan ugovor, ugovor o licenciranju ili slično sa nosiocem svih prava s područja prava intelektualnog vlasništva (autorskih prava, žig, dizajn itd.).
3. U slučaju neovlašćene upotrebe podataka i dokumenata objavljenih na internet stranici TARATOURS-a u komercijalne i druge svrhe od strane korisnika, TARATOURS zadržava pravo na nadoknadu štete koja nastane takvom neovlašćenom upotrebom podataka i dokumenata.
4. Svi materijali, slike i fotografije objavljene na internet stranici zaštićene su autorskim pravom. Svi nazivi proizvoda, proizvođača, imena i slično koji su objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su kao žig (registrovani znak) ili kao drugo pravo sa područja prava intelektualnog vlasništva njihovih legitimnih vlasnika. Vlasnici imaju pravo i uživaju svu pravnu zaštitu predviđenu dokumentima iz kojih spomenuta prava proizlaze, kao i propisima s područja prava intelektualnog vlasništva.
5. Turistička agencija TARATOURS isključuje svaku svoju odgovornost za svaku nastalu direktnu i / ili indirektnu štetu koja proizađe ili bi eventualno mogla proizaći iz pristupa, korišcenja ili nemogućnosti korišctenja internet stranice turističke agencije TARATOURS.
6. Turistička agencija TARATOURS zadržava pravo izmene sadržaja svoje internet stranice i o tome neće prethodno obaveštavati korisnike.

Podaci na našoj internet stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.